Beschikking omgevingsvergunning – International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) BV - Zevenheuvelenweg 60 te Tilburg – OLO 7831249 - 2023-035632

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo, International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) BV, gelegen aan de Zevenheuvelenweg 60 te Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) BV. Het betreft een aanvraag voor de vervanging en verplaatsen van de huidige pompput van de Scent Divisie (Fragrances), voor de inrichting gelegen aan Zevenheuvelenweg 60 te Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning op de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de verleende beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 21 november 2023 tot en met 2 januari 2024 te bekijken bij de gemeente Tilburg of via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). Tevens is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 013 206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is digitaal toegezonden op d.d. 16 november 2023. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073)-6808304, faxnummer (073)-6807680 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan deze procedure is het kenmerk 2023-035632 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl.

 

Tilburg, 20 november 2023

Naar boven