Provincie Overijssel, Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 West-Overijssel

Gedeputeerde Staten hebben op 31 januari 2023 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 West-Overijssel vrijgegeven voor inspraak en overleg.

Aanleiding: Op weg naar de RES 2.0 voor West-Overijssel

Binnen de RES-regio West-Overijssel werken elf gemeenten, provincie Overijssel, vier waterschappen en drie netbeheerders samen aan duurzame energie met een Regionale Energiestrategie (RES). In de RES 1.0 van West-Overijssel staat hoe we in onze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Ook staat in diezelfde RES welke infrastructuur en opslag daarvoor nodig zijn. We hebben daarbij gezamenlijk afgesproken om in 2030 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken binnen de regio.

Milieueffectrapportage brengt milieueffecten in beeld

De volgende stap is het realiseren van de afspraken uit de RES 1.0 en het vertalen van de RES naar omgevingsbeleid. Hiervoor is verder onderzoek nodig, waaronder een milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit onderzoek laat zien welke positieve en/of nadelige milieueffecten plaatsvinden wanneer de beoogde duurzame opwek uit de RES 1.0 wordt gerealiseerd. Dit geeft vanuit milieuaspecten inzicht in gebieden binnen de regio West-Overijssel die geschikt zijn, geschikt te maken zijn of ongeschikt zijn voor de ontwikkeling van duurzame energie. Dit PlanMER verschilt daarbij van een ProjectMER. Waar een ProjectMER milieueffecten onderzoekt op detail- en projectniveau, onderzoekt een PlanMER milieueffecten op hoofdlijnen. In dit geval gaat het om een onderzoek op regionaal niveau, voor de RES-regio West-Overijssel.

Een PlanMER voor de RES 2.0 West-Overijssel

Het resultaat van het onderzoek wordt verwerkt in een rapport, het milieueffectrapport (het PlanMER). Dit rapport is géén besluit. Het is aan de bestuurders om af te wegen wat zij met de uitkomsten van dit onderzoek gaan doen in de besluiten die zij nemen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen zij de RES 1.0 aanscherpen en verrijken richting de RES 2.0 voor West-Overijssel.

Het MER-proces

Het MER-proces kent twee fasen:

- Fase 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

- Fase 2: Milieueffectrapportage (PlanMER).

Momenteel bevinden we ons in Fase 1: de NRD. Om te bepalen wat en tot welk niveau we gaan onderzoeken in het milieueffectrapport is eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie bepaalt de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport. Het beantwoordt de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, voor welke mogelijke energietechnieken en hoe gaan we dit doen? De NRD ligt ter inzage van woensdag 8 februari tot woensdag 22 maart 2023. Een ieder kan in deze periode een zienswijze indienen op de NRD.

Waar inzien?

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) RES West-Overijssel is via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage digitaal beschikbaar. Tevens is deze als inkijkexemplaar op de elf gemeentehuizen in de regio West-Overijssel en in het Overijsselse Provinciehuis te Zwolle te zien:

- Het provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

- Stadhuis gemeente Dalfsen, Raadhuisstraat 1, 7721 AX Dalfsen

- Stadhuis gemeente Deventer, Grote Kerkhof, 7411 VA Deventer

- Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg

- Stadhuis gemeente Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen

- Gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1, 8131 BN

- Stadhuis gemeente Ommen, Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen

- Stadhuis gemeente Raalte, Zwolsestraat 16, 8101 AC RAALTE

- Gemeentehuis Staphorst, Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst

- Stadhuis gemeente Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk

- Gemeentehuis Zwartewaterland, Telvorenstraat, 8061 CB Hasselt

- Stadskantoor gemeente Zwolle, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle

Meer informatie?

Tijdens de periode van terinzagelegging van de NRD organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst wordt de NRD inhoudelijk nader toegelicht, krijgt u meer informatie over het proces, de juridische procedure en kunt u vragen stellen.

Datum: woensdag 22 februari 2023

Tijd: Blok 1: van 16:00 – 17:30 en blok 2: 19:30 – 21:00

Locatie: digitaal – uitnodiging volgt via het opgegeven e-mail adres

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U dient zich vooraf aan te melden per mail. Dit kan via het e-mailadres reswestoverijssel@overijssel.nl. Wij verzoeken u ook om aan te geven aan welke sessie u wilt deelnemen (middag of avond). Aanmelden kan tot en met 17 februari 2023. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 een email met de inloggegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.

Geef uw reactie

Tot en met woensdag 22 maart 2023 heeft u de mogelijkheid om te reageren op de NRD en kunnen zienswijzen worden ingediend.

Het indienen van een zienswijze kan op twee manieren:

- Stuur uw zienswijze via reswestoverijssel@overijssel.nl; onder vermelding van ‘NRD RES 2.0 West-Overijssel’

- Of stuur een brief naar:

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel

T.a.v. de heer L. van den Bosch

O.v.v. ‘NRD RES 2.0 West-Overijssel’

Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Wat gebeurt er met uw reactie

Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Deze wordt onderdeel van de definitieve NRD. De NRD is het vertrekpunt voor het PlanMER.

Een extern adviesbureau stelt het milieueffectrapport op.

Contact

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met L. van den Bosch, l.vd.bosch@overijssel.nl, T 0615529070.

Meer weten? Kijk op https://www.reswestoverijssel.nl/ 

Naar boven