Besluit ontheffing storten/dempen afvalstoffen uitgebreid Den Ham 54, 56, 2771WV Boskoop

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat een besluit is genomen op de aanvraag om ontheffing van het stortverbod afvalstoffen op de locatie Den Ham 54, 56, 2771WV Boskoop. De ontheffing is verleend. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00012714.

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage bij de gemeente Alphen aan den Rijn. De documenten worden ook digitaal ter inzage gelegd op de website van de ODMH.

U vindt deze op https://www.odmh.nl/digitaal-loket/ter-inzage/gemeente/zuid-holland.

De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes weken na de start van de beroepstermijn.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn begint op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de datum van de brief, een omschrijving van dit besluit en de reden van het beroep bevatten. Verder vragen wij een kopie van het besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt ook digitaal een beroep indienen via de website https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

 

Voorlopige voorziening

Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw beroep, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan ook digitaal. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig. Kijk op de website https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. De behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt kosten met zich mee. U kunt alleen een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen als u ook een beroep heeft ingediend.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen milieu van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Naar boven