Kennisgeving Voornemen en Participatie Duurzaamheidsroute A35

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel is gevraagd en heeft het voornemen om een projectbesluit te nemen voor de realisatie van de Duurzaamheidsroute A35. Door middel van deze kennisgeving willen wij u op de hoogte brengen van dit project en de mogelijkheid bieden om actief deel te nemen aan het proces. We doen dit in nauwe samenwerking met de zes gemeenten Hellendoorn, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede, alsmede het Rijk, waterschappen en netbeheerders. Deze kennisgeving schetst de wijze waarop we inwoners en andere belanghebbenden willen betrekken en hoe u, als u dat wilt, uw stem kunt laten horen.

Achtergrond

De Duurzaamheidsroute A35 beoogt het samenvoegen van duurzame zonne-energie en landschapsbehoud langs het traject van de A35, die zich uitstrekt over verschillende gemeenten in Overijssel. Op dit moment staan de planologische regels de installatie van zonnepanelen niet toe. Gezien de complexiteit van het dubbele ruimtegebruik en het project over meerdere gemeenten is verspreid, is de Provincie in deze overgangsfase naar de nieuwe Omgevingswet door de gemeenten gevraagd om een projectbesluit voor te bereiden. Dit maakt de aanleg van zonnepanelen op de betreffende percelen mogelijk.

Sinds 2018 hebben de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede, samen met regionale en landelijke partners waaronder de provincie, samengewerkt aan de Duurzaamheidsroute A35. Het project is gebaseerd op het Klimaatakkoord en de regionale energiestrategie (RES) van Twente en draagt bij aan de regionale opgave om duurzame energie op te wekken.

Eerder is een voorverkenning uitgevoerd, waarbij ook een ruimtelijke visie is ontwikkeld. In 2021 is op basis hiervan een verkenning uitgevoerd, waarbij een participatieproces en omgevingsdialoog zijn opgezet. Dit heeft geresulteerd in een verkenningsrapport waarin bouwstenen zijn ontwikkeld voor de inrichting van energielandschappen langs de A35. Het project richt zich uitsluitend op zonne-energieopwekking. De haalbaarheid van de invulling op perceelniveau is beoordeeld. De conclusie van de verkenningsfase is dat de Duurzaamheidsroute A35 potentieel haalbaar is. Het eindrapport 'Duurzaamheidsroute A35' is in maart 2022 vastgesteld. De resultaten van de verkenning zijn gepubliceerd op de website: https://www.energieoprijksgrond.nl/duurzaamheidsroute+a35/.

De beschikbare netto oppervlakte varieert tussen 81 en 104 hectare, verspreid over de zes betrokken gemeenten.

Uit de verkenning zijn twee belangrijke varianten naar voren gekomen: een 'landschappelijke' variant die de nadruk legt op het behoud van het groene karakter van de regio, en een 'maximum' variant die maximaal inzet op de opwekking van zonne-energie. Beide varianten hebben hun eigen unieke voordelen en uitdagingen en zijn gedetailleerd beschreven in het definitieve verkenningsrapport.

In de planfase zullen de bouwstenen zoals ontwikkeld in de verkenning verder wordt uitgewerkt en ingepast, in dialoog met de omgeving en met inachtneming van andere ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel is om tot een planologische inpassing te komen (het projectbesluit), die vervolgens door een marktpartij kan worden gerealiseerd.

Locaties bouwstenen landschappelijke + maximum variant

Het traject van de Duurzaamheidsroute A35 / N35 loopt tussen Nijverdal en de Duitse grens en de A1 tussen knooppunt Buren en Hengelo Noord. Het betreft het areaal van Rijkswaterstaat en de door de gemeenten aangewezen (eigen) gronden.

 

Overgang naar de Omgevingswet en Voortraject van het Project

Na het afronden van de verkenningsfase en het vaststellen van het verkenningsrapport, is aan de Provincie gevraagd om namens de betrokken gemeenten en partners een projectbesluit op te stellen. Dit projectbesluit zou normaal gesproken plaatsvinden binnen de kaders van de huidige wetgeving, maar gezien de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet, kiezen we ervoor om alvast in de geest van deze nieuwe wet te handelen. Dit betekent dat we, vooruitlopend op deze nieuwe wet, een projectprocedure zijn gestart. Deze projectprocedure bestaat uit een aantal stappen, waarvan er een deel al zijn doorlopen. De stappen die al gezet zijn, zijn het doorlopen van een verkenningsfase en een participatieproces in die verkenningsfase in 2021. Deze eerdere fases hadden tot doel de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van het project te evalueren en hebben bijgedragen aan het vormen van de basis waarop we nu verder bouwen. We gaan nu verder met het opstellen en in procedure brengen van een ontwerp projectbesluit. Wij zien af van het nemen van een voorkeursbeslissing. De projectprocedure zal tevens participatie in de zin van de Omgevingswet en daarmee een aanvullende verkenning inhouden.

Participatieproces

Ondanks het feit dat we al ver gevorderd zijn in het proces, bieden we nog steeds ruimte voor aanvullende participatie en daarmee een aanvullende verkenning. Dit ligt in lijn met de doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet, die een bredere en meer flexibele aanpak van participatie aanmoedigt. Hiermee bieden we inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen de mogelijkheid om hun inzichten en wensen kenbaar te maken, ook al is het voortraject al grotendeels doorlopen. De Provincie en de initiatiefnemers willen de verschillende belangen betrekken en waar mogelijk afstemmen met de bestaande waarden van het landschap en de omgeving.

Om recht te doen aan wensen en ideeën van omwonenden en belanghebbenden, organiseren we verschillende momenten om het gesprek aan te gaan. Dit proces heeft als doel om aanvullende gegevens over het gebied te verzamelen en alternatieven en aanvullingen in oplossingen, maatregelen of gronden aan te dragen. We nodigen alle betrokken partijen uit om hun inzichten en belangen naar voren te brengen. Op deze manier kunnen ze deel uitmaken van de uiteindelijke projectbeslissingen. Tijdens de participatieprocedure wordt verder eenieder binnen een bepaalde termijn in de gelegenheid gesteld ook zelf mogelijke oplossingen voor de ruimtelijke opgave te kunnen aandragen. Daarbij kan men de Provincie verzoeken om over een aangedragen mogelijke oplossing advies aan een onafhankelijke deskundige te vragen.

Om de inbreng goed in te kunnen zetten in het proces hebben we een aantal spelregels:

- De oplossing moet gericht zijn op de kernvraag: "Hoe kunnen we duurzame zonne-energie opwekken en landschapsbehoud effectief combineren langs de A35?”

- Daarnaast moet het voorgestelde praktisch uitvoerbaar, beheersbaar en kosteneffectief zijn, zonder in te boeten op de kwaliteit en integriteit van het landschap en de lokale gemeenschap.

De Provincie, in de rol van bevoegd gezag, en de initiatiefnemers zullen de aangedragen oplossingen evalueren. Oplossingen die voldoen aan de gestelde voorwaarden zullen worden getoetst, en waar mogelijk geïntegreerd in het verdere verloop van de verkenning/planvorming.

Participatiebijeenkomsten

We staan op het punt om een belangrijke fase in te gaan met het Duurzaamheidsroute A35 project, en de inbreng van de omgeving is cruciaal. In dit kader organiseren we een reeks informatieve bijeenkomsten, waar we u graag ontmoeten om uw ideeën en vragen te bespreken. We nodigen alle belanghebbenden en inwoners van de betrokken gemeenten langs de A35 uit voor deze bijeenkomsten.

Wat willen we weten?

- Bent u bekend met het gebied langs de A35 dat zich uitstrekt over verschillende gemeenten in Overijssel?

- Heeft u specifieke kennis of inzichten over lokale ecologie, milieu, archeologie of cultuurhistorie die relevant kunnen zijn voor het project?

- Wat vindt u van de voorliggende plannen, de voorgestelde locaties, het voorstel voor financiële participatie en de inpassing in de omgeving?

- Zijn er in dit gebied lopende of geplande initiatieven waarmee wij rekening moeten houden?

- Ziet u mogelijke alternatieve locaties of aanpakken die het project ten goede kunnen komen?

Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is:

- Informeren over stand van zaken, zowel inhoud als proces. Wat is er gebeurd met de ingebrachte punten uit de vorige participatieronde? Wat is de planning en het doel van het project en van deze fase?

- Alle ideeën, suggesties en kennis te verzamelen en te beoordelen;

- Ophalen input projectbesluit: welke gronden, oppervlakte, hoogte en inpassing

Zodat uiteindelijk het project goed ingepast op de markt gezet en gerealiseerd kan worden. Zo kunnen we beter gefundeerde beslissingen nemen voor het verdere verloop van het project. Uw aanwezigheid en inbreng zijn daarbij onmisbaar.

Hoe kunt u deelnemen?

Hieronder vindt u de data en locaties voor de bijeenkomsten, u hoeft zich niet aan te melden:

17 oktober: bijeenkomst Enschede (Stadsdeel Midden)

18 oktober: bijeenkomst Enschede (Stadsdeel West)

25 oktober: bijeenkomst Hellendoorn

26 oktober: bijeenkomst Wierden & Almelo

6 november: bijeenkomst Hengelo & Borne

9 november: bijeenkomst Hengelo

De bijeenkomsten zijn van 19:30 - 21:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur.

Op de website https://www.energieoprijksgrond.nl/duurzaamheidsroute+a35 vindt u uiterlijk een week voor de bijeenkomst de precieze locatie. We kijken ernaar uit u te ontmoeten en samen te werken aan een duurzamere toekomst voor Overijssel.

Planning

Het globale tijdspad voor dit project is als volgt:

Participatie t/m november 2023

Planuitwerking/ ontwerp projectbesluit - februari 2024

Inspraak op ontwerp projectbesluit – maart/april 2024

Projectbesluit gereed - juni 2024

Vastgesteld projectbesluit – november 2024

Realisatiefase - 2025

Contactgegevens

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Nieuwe Energie Overijssel. telefoon: 038 - 499 82 19; e-mail:SecretariaatNEO@overijssel.nl.

Documenten ter inzage en indienen van zienswijzen

Alle relevante documenten en het ontwerp-projectbesluit zullen ter inzage worden gelegd en in een later stadium is er een mogelijkheid om formele zienswijzen in te dienen.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over het project en de planning, bezoek onze website.

https://www.energieoprijksgrond.nl/duurzaamheidsroute+a35

Naar boven