Provincie Overijssel, Voorbereidingsbesluit Zonneparken

Bekendmaking

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken op grond van artikel 4.1, lid 5 jo artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat Provinciale Staten op 11 oktober 2023 hebben besloten te verklaren dat een wijziging van de Omgevingsverordening Overijssel wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de provincie Overijssel, gericht op aanpassing van de instructieregel Kwaliteitsimpuls Zonnevelden.

Door dit besluit ontstaat er voor burgemeester en wethouders van de Overijsselse gemeenten een verplichting om de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning, die betrekking heeft op de aanleg of uitbreiding van een grondgebonden installatie voor het opwekken van zonne-energie (hierna: zonnepark) in de Groene Omgeving, aan te houden. Met dit voorbereidingsbesluit beogen Provinciale Staten te voorkomen dat gemeenten, vooruitlopend op een daarop gerichte aanpassing van de Omgevingsverordening, voor dit doel omgevingsvergunningen blijven afgeven.

Provinciale Staten hebben hiertoe besloten, omdat zij tot de conclusie zijn gekomen dat:

  • -

    de aanleg van nieuwe, cq de uitbreiding van zonneparken in de Groene Omgeving voor de verduurzaming van de energievoorziening in Overijssel niet langer nodig is en

  • -

    de uitbreiding van het areaal aan zonneparken in de Groene Omgeving vanuit een oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik ongewenst is.

In het besluit is een uitzonderingsregeling opgenomen voor de situatie waarin de aanvraag om een omgevingsvergunning in overeenstemming is met het door ons gepubliceerde voorgenomen ruimtelijk beleid voor grondgebonden zonne-installaties.

De datum van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is 12 oktober 2023.

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

U kunt het voorbereidingsbesluit raadplegen via:

Het plan-IDN van dit voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.9923.vbb2023001-va01.

Zwolle, 11 oktober 2023

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Naar boven