Kennisgeving publicatie concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend dat de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Omgevingsvisie Groningen ter inzage wordt gelegd conform het besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen van 3 oktober 2023.

Gelet op de aard en omvang van de strategische beleidskeuzes in de omgevingsvisie, zal een milieueffectrapportage (planMER) worden opgesteld. De m.e.r.-procedure start formeel met de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De NRD biedt inzicht in wat wordt onderzocht (reikwijdte) en op welke manier dit gebeurt (detailniveau). De omgevingsvisie en de planMER documenten doorlopen in een parallel spoor de wettelijke procedurestappen.

Aanleiding

De provincie Groningen heeft al een Omgevingsvisie die voldoet aan de vereisten van de Omgevingswet, deze dateert uit 2016. Hierin is het beleid op hoofdlijnen voor de gehele fysieke leefomgeving opgenomen. De huidige visie is echter toe aan herziening. Om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie hebben Provinciale Staten in 2022 het Koersdocument 'Dit is Groningen' vastgesteld. Daarnaast vormt het Hoofdlijnenakkoord 'Veur Mekoar' een belangrijke bouwsteen.

Afbakening plangebied

De Omgevingsvisie en de planMER betreffen het gehele grondgebied van de Provincie Groningen.

Systematiek en scope NRD en Plan MER

In de nieuwe Omgevingsvisie staat brede welvaart voorop bij het maken van keuzes in de fysieke leefomgeving. Brede welvaart omvat naast materiële welvaart ook zaken als gezondheid, onderwijs, milieu, sociale cohesie en veiligheid en richt zich niet alleen op het heden maar ook op de toekomst. Om aan te sluiten bij de inzet op het versterken van de brede welvaart is de planMER verbreed ingestoken. Naast de milieuaspecten worden de beleidskeuzes onderzocht op alle aspecten van brede welvaart.

In de NRD zijn de hoofdlijnen van vier scenario's met toekomstbeelden richting 2050 beschreven. Deze hoofdlijnen worden in de planMER nader geconcretiseerd en ruimtelijk vertaald. Het doel van het werken met scenario's is om de uiterste beleidskeuzes en de effecten daarvan breed te onderzoeken en in beeld te brengen. De resultaten van de planMER vormen een hulpmiddel bij het maken en onderbouwen van de bestuurlijke keuzes en afwegingen om te komen tot het toekomstbeeld 2050 van de omgevingsvisie en bij de besluitvorming hierover.

Wanneer kunt u reageren op de NRD?

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van 11 oktober tot en met 22 november ter inzage en is te raadplegen via de website www.officielebekendmakingen.nl en het E-magazine van de Omgevingsvisie.

Hoe kunt u reageren op de NRD?

Eenieder kan van 11 oktober tot en met 22 november schriftelijk en/of per e-mail zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen. Op verzoek kan dit ook mondeling. Daarvoor kunt u een afspraak maken via onderstaand telefoonnummer. Uw schriftelijke reactie kunt u bij voorkeur per e-mail of per post naar ons toesturen via onderstaande adressen:

Per e-mail: Omgevingsvisie@provinciegroningen.nl

Per post: Gedeputeerde Staten van Groningen

t.a.v. A. van der Meer, Postbus 610, 9700 AP Groningen

o.v.v.: zienswijze NRD Omgevingsvisie Provincie Groningen

Participatie: informeren

Voor de NRD is de participatievorm gericht op informeren. Op 2 november van 10.00-11.00 uur is er een digitaal informatiemoment waarbij vragen gesteld kunnen worden over de NRD. Aanmelden voor dit moment kan per e-mail tot 26 oktober 2023 via Omgevingsvisie@provinciegroningen.nl

Wat gebeurt er nog meer?

Gedeputeerde Staten sturen de concept NRD ook voor advies toe aan de wettelijk adviseurs en aan diverse bestuursorganen. Deze adviezen worden, samen met de ingediende zienswijzen, betrokken bij de definitieve vaststelling van de NRD, die als basis dient voor het op te stellen MER.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u per mail contact opnemen via omgevingsvisie@provinciegroningen.nl.

Telefonisch contact opnemen kan via de servicedesk van de provincie Groningen: 050-3164900 (op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur) en vragen naar Team Omgevingsvisie.

Naar boven