Bekendmaking projectplan Waterwet, besluiten en milieueffectrapport Dijkversterking Lekdijk, deelproject Wijk bij Duurstede – Amerongen

Bekendmaking

Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat het projectplan 'Waterwet Dijkversterking Lekdijk, Wijk bij Duurstede - Amerongen' is goedgekeurd.

 

Het project

De Lekdijk tussen Schoonhoven en Amerongen – een primaire waterkering - beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstromingen. De dijk moet worden versterkt. Met deze dijkversterking is de dijk ook in de toekomst veilig en voldoet hij aan de normen die sinds 2017 gelden.

Een van de deelprojecten is dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stelt ten behoeve van dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen een projectplan Waterwet op. Het projectplan beschrijft hoe de dijk wordt versterkt. Bij dit projectplan is ook een milieueffectrapport (deel 2) opgesteld.

 

Gecoördineerde projectprocedure projectplan Waterwet

Op het projectplan is de projectprocedure van de Waterwet van toepassing. Dit betekent dat gedeputeerde staten het plan moeten goedkeuren alvorens het kan worden uitgevoerd.

Voor het projectplan Waterwet worden de besluiten die nodig zijn en het milieueffectrapport tegelijkertijd gepubliceerd en ter inzage gelegd (‘gecoördineerde projectprocedure’).

Het ontwerpprojectplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende milieueffectrapportage hebben ter inzage gelegen van 23 december 2022 tot en met 17 februari 2023. Er zijn 27 zienswijzen ingediend. In de Nota van Antwoord is de reactie op de zienswijzen te lezen.

Op de gecoördineerde projectprocedure van het projectplan Waterwet is de Crisis en Herstelwet van toepassing.

 

Inzage

Om deze dijkversterking te kunnen uitvoeren is een aantal vergunningen nodig.

De volgende besluiten met bijlagen liggen vanaf de dag na publicatie zes weken ter inzage:

 • 1.

  Projectplan Waterwet Dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;

 • 2.

  Milieueffectrapport Dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen;

 • 3.

  Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, afgegeven door de provincie Utrecht;

 • 4.

  Omgevingsvergunning– activiteit kappen van gemeente Wijk bij Duurstede;

 • 5.

  Omgevingsvergunning– activiteit kappen van gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 • 6.

  Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, afgegeven door de provincie Utrecht;

 • 7.

  Goedkeuringsbesluit Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Hoe, waar en wanneer kunt u de besluiten en het MER inzien?

U kunt de besluiten en de daarbij behorende stukken digitaal raadplegen via https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage

 

Daarnaast kunt u de stukken fysiek inzien op de volgende locaties:

 

Gemeente Wijk bij Duurstede: Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede

Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Kerkplein 2, Doorn

 

Instellen beroep

Tegen het goedkeuringsbesluit staat vanaf de dag na publicatie zes weken beroep open voor belanghebbenden.

 

Het beroep moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • naam en adres;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en

 • de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is eenDigiD vereist.

 

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van het projectplan. Dit betekent dat:

 • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;

 • de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het projectplan niet. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er naast het beroep een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Als dit verzoek binnen de beroepstermijn van zes weken is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan:

 

Raad van State

T.a.v. de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl 

Naar boven