Beschikking omgevingsvergunning voor In gebruik nemen gasflessenpakketten BMC Moerdijk, Middenweg 36a Moerdijk OLO 7936545

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo voor het in gebruik nemen van twee gasflessenpakketten (methaan en zuurstof), voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 36a te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning op de aanvraag betreffende het in gebruik nemen van twee gasflessenpakketten (methaan en zuurstof), voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 36a te Moerdijk te verlenen.

U kunt dit besluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken vanaf 19 september 2023 gedurende 6 weken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).

Vanaf het moment van inzage is de beschikking tevens te bekijken op de website ' van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 013 206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is digitaal toegezonden op 15 september 2023. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op Telefoonnummer (073)-6808304, faxnummer (073)-6807680 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Aan deze procedure is het kenmerk 2023-0036107 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

15 september 2023, Tilburg

 

Naar boven