Ingekomen BUS melding tijdelijk uitplaatsen Delfweg 52 te Noordwijkerhout

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een melding ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding, tijdelijk uitplaatsen) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Stantec B.V. namens Liander N.V. Het betreft een melding voor de locatie Delfweg 52 te Noordwijkerhout. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA57600062.

Procedure

Deze kennisgeving staat los van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sanering.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer P. van Oven via 06 820 698 48 of p.vanoven@odwh.nl. Meld hierbij het zaaknummer: 2023-012022.

Naar boven