Gemeente Amersfoort Wbb bodemverontreiniging in de gemeente Amersfoort: Laswerkplaats (geval 115) Soesterweg 334 Amersfoort AF030700056/AF030700284

NS Stations B.V. heeft de sanering uitgevoerd en het evaluatieverslag ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort. In dit evaluatieverslag is tevens verzocht om in te stemmen met een wijziging op het saneringslan.

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort stemmen in met het verzoek van de saneerder om de saneringsdoelstelling een concentratie lager dan de tussenwaarde in grond of grondwater te bereiken te laten vervallen. Deze terugsaneerwaarde is binnen de saneringstermijn niet haalbaar gebleken. Met de wijziging kan worden ingestemd op basis van beleidswijziging volgens praktijk document ROSA, handreiking voor het maken van keuzes en afspraken bij mobiele verontreinigingen, welke met de wet tot wijziging van de Wet bodembescherming (Wbb) van 1 januari 2006, en de ingangsdatum van de Circulaire bodemsanering 2006 op 1 mei 2006 in de Wbb is verankerd. De saneringsdoelstelling beperkt zich daarmee tot het minimaal behalen van een stabiele eindsituatie met grote restverontreiniging (binnen 30 jaar, trede 3 ROSA).

2. Het evaluatieverslag voldoet aan de eisen van artikel 39c van de Wet bodembescherming. De sanering is uitgevoerd conform het saneringsplan waarmee is ingestemd. De stabiele eindsituatie is aangetoond in de eindevaluatie en daarmee is de bodemsanering beëindigd. Daarmee voldoet het saneringsresultaat aan artikel 38 van de Wet bodembescherming. Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort stemmen daarom op grond van artikel 39c, tweede lid, van de Wet bodembescherming in met het evaluatierapport.

Verzenddatum beschikking: 15 september 2023

Startdatum bezwaartermijn beschikking: 16 september 2023

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.

Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Gemeente Amersfoort, postbus 4000, 3800 AE Amersfoort. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de gemeente Amersfoort (www.amersfoort.nl/bezwaar).

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1.

  uw naam en contactgegevens;

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • 3.

  een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft;

 • 4.

  de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;

 • 5.

  als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening

Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/23/1104887. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Naar boven