Kennisgeving voornemen en participatie Hoenwaard 2030

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van Gelderland en het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe hebben het voornemen om de ecologische waterkwaliteit, de natuur, de kades en het gemaal binnen de Hoenwaard te verbeteren. Een beschrijving vindt u in het Gebiedsplan Hoenwaard 2030. Op grond van de huidige inzichten zullen hiervoor twee projectbesluiten worden genomen, zoals bedoeld in artikel 5.44 van de Omgevingswet. Met deze kennisgeving wordt u geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken over oplossingsrichtingen. Ook beschrijft de kennisgeving hoe u kunt reageren en waar u meer informatie kunt vinden.

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Daarom wordt dit project voorbereid volgens de procedure die nodig is voor de vaststelling van een projectbesluit. Daarin is deze kennisgeving de eerste formele stap.

Wat willen we verbeteren?

Waterkwaliteit

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen waaraan het oppervlaktewater in Nederland in 2027 moet voldoen. Om de waterkwaliteit in de Hoenwaard te herstellen zijn diverse maatregelen in het projectgebied nodig, zoals het aanleggen van nevengeulen, het verlagen van de uiterwaard en het realiseren van natuurvriendelijke oevers.

Natuur

De Hoenwaard ligt in het Natura 2000-gebied Rijntakken en in het Gelders Natuurnetwerk. We willen nieuwe natuur realiseren (waaronder hardhoutooibos) en het weidevogelgebied versterken. Ook is er binnen het project aandacht voor de overgang naar natuurinclusieve landbouw.

Verbeteren kades en gemaal

Binnen het projectgebied liggen de kades van het Apeldoorns kanaal en de Veluwse Wetering. Deze kades zijn aan verbetering toe, evenals het gemaal Hoenwaard.

Daarnaast wordt de integrale aanpak van dit project gebruikt om meer kleinschalige ontwikkelruimte te creëren voor bedrijfsactiviteiten en recreatie binnen de mogelijkheden van het gebied.

Figuur 1: Kaart gebied Hoenwaard2030

Waar staan we nu en wat gaan we doen?

De Hoenwaard is één van de uiterwaarden langs de IJssel ten oosten van Heerde en Hattem. In de afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen en projecten gestart in en om de Hoenwaard. In 2016 is geconstateerd dat (te) weinig samenhang en coördinatie bestond tussen deze initiatieven.

Toekomstbeeld

In 2017 is, in een gezamenlijk proces met alle betrokkenen, gestart met het verkennen van een toekomstbeeld voor de Hoenwaard. Daarop is in 2018 het Toekomstperspectief Levendige Hoenwaard bestuurlijk vastgesteld. Vervolgens is dit uitgewerkt tot het gebiedsplan Hoenwaard 2030. Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem en Heerde zijn van plan het gebied te ontwikkelen op basis van dit gebiedsplan.

Het gebiedsplan met de hiervoor genoemde opgaven vormt de basis van de planuitwerking. Dit gebiedsplan is bestuurlijk vastgesteld in 2021. In september 2023 start het project met de eerste fase van de planuitwerking. Deze eerste fase is een verdere uitwerking van de verkenning waarin de opgaven integraal en technisch worden uitgewerkt. In deze fase wordt het gebiedsplan uitwerkt naar een inrichtingsplan. Bij het ‘ophalen’ van ideeën en oplossingen voor de opgaves maken wij graag gebruik van uw kennis en ervaring.

Milieueffectonderzoek

Daarnaast wordt een start gemaakt met het uitvoeren van diverse onderzoeken (milieueffecten). Denk daarbij aan effecten op (grond)water, natuur en bodem. Als uit de onderzoeken blijkt dat belangrijke effecten te verwachten zijn, zal een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) worden opgesteld. De NRD geeft de afbakening van het uit te voeren onderzoek naar de milieueffecten van de activiteiten (het onderzoeksplan). De NRD is de formele start van de procedure voor een milieueffectrapportage. Dit proces, in combinatie met uw inbreng en de onderzoeken naar de milieueffecten, leidt uiteindelijk tot een voorkeursalternatief van de te nemen maatregelen. Er wordt géén formele voorkeursbeslissing genomen, zoals bedoeld in artikel 5.49 van de Omgevingswet. De maatregelen worden uiteindelijk opgenomen in de volgende twee projectbesluiten:

 • -

  een (ontwerp-) projectbesluit vastgesteld door de Minister waarin het voorkeursalternatief (maatregelen KRW-opgave) is uitgewerkt;

 • -

  een (ontwerp-) projectbesluit vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland waarin het voorkeursalternatief (natuur, de maatregelen voor het N2000 gebied Rijntakken, en de aanpassing van het gemaal en kades in beheer bij het waterschap) is uitgewerkt.

Naast deze twee projectbesluiten zullen nog meer besluiten nodig zijn om de maatregelen uit het nog op te stellen inrichtingsplan te kunnen realiseren. Deze besluiten zullen samen met de projectbesluiten gecoördineerd ter inzage worden gelegd. Daarover wordt u tegen die tijd geïnformeerd.

De planning van het project is als volgt:

Figuur 2 Planning

De omgeving wordt betrokken (participatie)

Iedereen kan meedenken over oplossingen voor de genoemde onderdelen van het project Hoenwaard 2030. Dat kan schriftelijk naar aanleiding van deze kennisgeving (zie hieronder) en door deelname aan ontwerpbijeenkomsten voor deelgebieden en/of maatregelen in de Hoenwaard. Ook organiseren wij informatiebijeenkomsten waarin we u op de hoogte houden over de projectvoortgang en de (tussen)resultaten uit het ontwerpproces. De eigenaren van terreinen die nodig zijn voor het onderzoek naar of het uitvoeren van maatregelen worden hierover persoonlijk benaderd. Op de website www.hoenwaard2030.nl vindt u meer informatie over het project, waaronder het gebiedsplan. Wilt u de aankondigingen voor de ontwerp- of informatiebijeenkomsten ontvangen? Laat ons dat weten via onderstaande contactgegevens of meld u via de website aan voor de nieuwsbrief.

Waarover kunt u meedenken?

De overheidsorganisaties vragen iedereen middels deze kennisgeving mee te denken, suggesties te doen, ideeën in te brengen en eventuele alternatieven aan te dragen voor de mogelijke maatregelen voor de opgaven in het gebied. Dat zijn in ieder geval:

 • -

  Het verbeteren van de waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water), zoals de aanleg van nevengeulen, het verlagen van uiterwaarde, het plaatsen van rivierhout en de realisatie van natuurvriendelijke oevers;

 • -

  Het verbeteren en versterken van natuur (opgaven Natura 2000 Rijntakken en Gelders Natuurnetwerk), door onder andere de aanleg van hardhoutooibos, het inrichten van natuur en het versterken van leefgebied voor weidevogels en diverse planten- en diersoorten;

 • -

  De aanpak van kades en vernieuwen van het gemaal. Met aandachtspunten zoals de toegankelijkheid van de kade, agrarisch medegebruik van de kade, een brug voor landbouwvoertuigen en recreanten en het behoud of aanpassen van de sloten voor ontwatering.

Ook horen we graag concreet uw reactie op:

 • -

  Het invulling geven aan toekomstperspectief door creëren ontwikkelruimte. Daarmee kunnen agrariërs een overgang maken naar natuur inclusieve landbouw of worden kleinschalige ontwikkelingen voor recreatie mogelijk;

 • -

  Het stimuleren van natuur inclusieve landbouw. Voor de Hoenwaard zetten we in op maatregelen die passen bij de ondernemers in dit gebied en bij het gebied zelf, zowel landbouwkundig als qua natuurversterking;

 • -

  De verbetering van de recreatieve kwaliteit van de hele Hoenwaard (onder andere inrichting Noordkop en ontwikkelen van kleinschalige recreatie).

Hoe kunt u meedenken?

Iedereen kan meedenken in oplossingen voor de genoemde onderdelen van het project Hoenwaard 2030. Wij vragen u mee te denken over mogelijke oplossingen om de eerder beschreven opgaven te halen. Daarnaast kunt u ideeën, opmerkingen, vragen en (meekoppel)kansen aandragen.

U kunt van 20 september tot en met 1 november 2023 uw reactie indienen voor mogelijke maatregelen in project Hoenwaard 2030. Alle relevante documenten kunt u bekijken op www.hoenwaard2030.nl. U kunt op drie manieren reageren:

 

 • -

  Digitaal: via emailadres: hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl, onder vermelding van ‘reactie Hoenwaard2030’ en zaaknummer 1742513;

 • -

  Mondeling: via telefoonnummer 055-5272911, vragen naar Omgevingsmanager Hoenwaard 2030;

 • -

  Per post: Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn onder vermelding van ‘reactie Hoenwaard2030’ en zaaknummer 1742513.

Voor meer informatie:

Websites www.hoenwaard2030.nl / www.samenwerkenaanriviernatuur.nl

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mail aan: hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl

Wat gebeurt er met uw reactie? 

U ontvangt een ontvangstbevestiging op uw inbreng. Als u een mogelijke oplossing voor de opgave aandraagt, heeft u de mogelijkheid de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Gelderland te verzoeken om advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige. De Minister of GS beslist aan de hand van de hiernaast beschreven kaders of uw voorgedragen mogelijke oplossing redelijkerwijs in beschouwing moet worden genomen. Binnen drie maanden na afloop van de reactietermijn zal een reactienota worden gepubliceerd. In de reactienota wordt samengevat aangegeven wat er met alle inbreng is gedaan. Daarnaast wordt deze reactienota bij het ontwerp-projectbesluit ter inzage gelegd. De ontwerpbesluiten worden op een later moment ter inzage gelegd. Tegen deze ontwerpbesluiten, kunt u een zienswijze indienen. Na vaststelling worden de definitieve projectbesluiten opnieuw ter inzage gelegd. Hiertegen kunt u in beroep.

De aangedragen oplossing moet:

 

 • Passen in het gebiedsplan Hoenwaard2030;

 • Redelijkerwijs een oplossing bieden voor de opgaven;

 • Technisch uitvoerbaar, betaalbaar en juridisch haalbaar zijn;

 • Duurzaam en beheerbaar zijn;

 • Passen binnen de voorgenomen planning.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Naar boven