Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor revisie van de gehele inrichting, Luxemburgweg 2 in Nieuwdorp

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 19 oktober 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van BMD Advies, namens Supermaritime B.V. voor de inrichting aan de Luxemburgweg 2, 4455 TM Nieuwdorp.

 

Het betreft een inrichting voor op- en overslag van diverse goederen.

 

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, revisie.

 

De aanvraag betreft een revisie voor de gehele inrichting. Met de revisie wordt de inrichting van Verbrugge Scaldia Terminal B.V. gesplitst in drie inrichtingen. Onderhavige vergunning heeft betrekking op de inrichting van Supermaritime. De activiteiten van Supermaritime blijven na de revisie gelijk aan de activiteiten voor de revisie.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 september 2023 tot en met

26 oktober 2023 op de volgende plaatsen inzien:

 • -

  de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, na telefonische afspraak;

 • -

  de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, t.a.v. het Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, beroep worden ingesteld door:

 • -

  een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • -

  de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

 • -

  een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

 • -

  alle belanghebbenden.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, t.a.v. Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 717266 en het Olo nummer: 4673257.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken: https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8710165 

 

Naar boven