Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor begassen en ontgassen van containers en scheepsruimen, Portugalweg 7 in Nieuwdorp

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 19 oktober 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van BMD Advies, namens Verbrugge Scaldia Terminals B.V. voor de inrichting aan de Portugalweg 7, 4455 TZ Nieuwdorp.

 

De inrichting Verbrugge Scaldia Terminals B.V., Noord is een aparte inrichting voor op- en overslag van diverse producten en werkzaamheden aan offshore installaties. Onderdeel van de aanvraag is een nieuwe activiteit: het begassen en ontgassen van containers en scheepsruimen.

 

De aanvraag bevat de volgende onderdelen: bouwen, milieu en revisie.

 

De aanvraag heeft betrekking op het noordelijke deel van de inrichting van Verbrugge Scaldia Terminals B.V. Met de aanvraag wordt een revisie vergunning aangevraagd voor een aparte inrichting: Verbrugge Scaldia Terminals Noord B.V. Parallel aan deze aanvraag is een revisievergunning aangevraagd voor Verbrugge Scaldia Terminals Zuid B.V. en voor Supermaritime. De oorspronkelijke inrichting Verbrugge Scaldia Terminals B.V. wordt na de drie revisieprocedures opgesplitst in drie zelfstandige inrichtingen.

 

De aanvraag betreft het reviseren van een deel van het vergunningenbestand van de huidige inrichting van Verbrugge Scaldia Terminals B.V.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 september 2023 tot en met 26 oktober 2023 op de volgende plaatsen inzien:

 • -

  de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, na telefonische afspraak;

 • -

  de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, t.a.v. het Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, beroep worden ingesteld door:

 • -

  een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • -

  de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

 • -

  een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

 • -

  alle belanghebbenden.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, t.a.v. Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 716912 en het Olo nummer: 5383441.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken: https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8710217 

 

Naar boven