Provincie Zeeland - Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor revisie oorspronkelijke inrichting in drie inrichtingen, Luxemburgweg 2 in Nieuwdorp

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 19 oktober 2020 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Verbrugge Scaldia Terminals B.V. voor de inrichting aan de Luxemburgweg 2, 4455 TM Nieuwdorp.

 

De inrichting is een haven gebonden stuwadoorsbedrijf voor op- en overslag van diverse bulk en stukgoederen en containers. VST beschikt over een kade die geschikt is voor zowel zeegaande als binnenvaart schepen. De aan- en afvoer vindt plaats per schip, vrachtwagen en/of trein.

 

De aanvraag bevat het onderdeel milieu (revisie) en bouwen.

 

Met de revisie aanvraag wordt de inrichting van Verbrugge Scaldia Terminals B.V. gesplitst in drie inrichtingen. Onderhavige vergunning heeft betrekking op de inrichting van Verbrugge Scaldia Terminals B.V. aan de Zuidkade van de Scaldiahaven. Parallel aan deze aanvraag is een revisievergunning aangevraagd voor Verbrugge Scaldia Terminals Noord B.V. en voor Supermaritime. De oorspronkelijke inrichting wordt na de drie revisieprocedures opgesplitst in drie zelfstandige inrichtingen.

 

De aangevraagde totale opslagcapaciteit verandert niet ten opzichte van de reeds vergunde opslagcapaciteit. Met de aanvraag wordt wel een vergroting van de opslagcapaciteit van concentraten aangevraagd. De huidige vergunde hoeveelheid hiervan betreft 40.000 ton en zal 210.000 ton gaan bedragen. Daardoor zullen minder overige goederen worden opgeslagen.

 

Producten worden opgeslagen in de loodsen 1 t/m 17. Daarnaast vindt boord-boord overslag plaats van bulkgoederen, met behulp van een mobiele kraan op de kade en een drijvende kraan met grijper die zich tussen de schepen bevindt. Vanwege de op- en overslag van de non-ferro concentraten valt VST onder de werkingssfeer van Brzo 2015.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 september 2023 tot en met 26 oktober 2023 op de volgende plaatsen inzien:

 • -

  de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, na telefonische afspraak;

 • -

  de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, t.a.v. het Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, beroep worden ingesteld door:

 • -

  een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • -

  de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

 • -

  een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

 • -

  alle belanghebbenden.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, t.a.v. Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 716754 en het Olo nummer: 5371359.

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken: https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8710218 

 

Naar boven