Besluit van gedeputeerde staten van 28 juli 2022, nr. 1879419, tot wijziging van de opdracht ingevolge ex artikel 3.18 met de kenmerken 1053566/1097101 van 4 juli 2018, om de omvang van de populatie verwilderde exemplaren van de rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) in de provincie Noord-Holland te beperken

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op ex artikel 3.18 van de wet natuurbescherming om de omvang van de populatie verwilderde exemplaren van de rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) in de provincie Noord-Holland te beperken.

Besluiten:

Besluit

 • 1.

  In aanvulling op ons besluit van 4 juli 2018 (kenmerk: 1053566/1097101) besluiten wij:

  • a.

   op grond van artikel 3.25, lid 4, onder a van de Wet natuurbescherming aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem ontheffing te verlenen van het verbod van artikel 3.24, lid 2 van de Wet natuurbescherming om zich met een verboden middel (namelijk een voor het vangen van rosse stekelstaarten geschikte vangkooi) buiten gebouwen te bevinden;

  • b.

   op grond van artikel 3.26, lid 3 van de Wnb aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem ontheffing te verlenen van het verbod van artikel 3.13, lid 4 van het Besluit natuurbescherming en daarmee het gebruik toe te staan van een geweer voorzien van een geluiddemper;

  • c.

   op grond van artikel 3.26, lid 3 Wnb aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem ontheffing te verlenen van het verbod van artikel 3.16, lid 1, sub a van het Besluit natuurbescherming; het gebruik van het geweer vanaf een uur voor zonsopgang tot en met een uur na zonsondergang;

  • d.

   op grond van artikel 3.18, tweede lid, onderdeel a van de Wet natuurbescherming te bepalen dat de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, alsmede de in haar opdracht werkende personen, bij de uitvoering van de door de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland gecoördineerde bestrijding van rosse stekelstaarten, toegang hebben tot alle in dit besluit bedoelde gronden, zo nodig met behulp van de sterke arm;

  • e.

   op grond van artikel 3.25, eerste lid van de Wet natuurbescherming ter uitvoering van deze opdracht aan te wijzen:

   • 1)

    het vangen of doden met gebruikmaking van niet-levende lokvogels;

   • 2)

    het vangen of doden met gebruikmaking van lokvoer, wat niet vergiftigd of verdovend is;

   • 3)

    het vangen of doden met gebruikmaking van een middel waarmee (elektronische) lokgeluiden kunnen worden gemaakt.

 • 2.

  Wij voegen aan ons besluit van 4 juli 2018 (kenmerk: 1053566/1097101) voorschrift 3 toe, luidend:

  • 3.

   Binnen de begrenzing van Natura 2000-gebieden vindt geen afschot van rosse stekelstaarten plaats binnen het broedseizoen (1 maart tot en met 15 juli).

 • 3.

  Wij voegen aan ons besluit van 4 juli 2018 (kenmerk: 1053566/1097101) voorschrift 4 toe, luidend:

  • 4.

   De vangkooien dienen te worden voorzien van voldoende voer en vers drinkwater voor minimaal 48 uur. De vangkooien dienen minimaal één keer per 48 uur te worden bezocht om voer en drinkwater te verversen.

 • 4.

  Wij voegen aan ons besluit van 4 juli 2018 (kenmerk: 1053566/1097101) voorschrift 5 toe, luidend:

  • 5.

   Er dient toezicht te worden gehouden op vangklaar gestelde vangkooien met een elektronische verklikker, GSM alarm of andere, op afstand afleesbaar meldsysteem dat een melding aan de ontheffinghouder geeft wanneer een vogel of ander dier wordt gevangen in de vangkooi.

 • 5.

  Wij voegen aan ons besluit van 4 juli 2018 (kenmerk: 1053566/1097101) voorschrift 6 toe, luidend:

  • 6.

   Na vangst van een rosse stekelstaart dient deze binnen 24 uur te worden opgehaald en zo snel mogelijk te worden gedood.

 • 6.

  Wij voegen aan ons besluit van 4 juli 2018 (kenmerk: 1053566/1097101) voorschrift 7 toe, luidend:

  • 7.

   Zogenoemde bijvangsten, te weten vangsten van diersoorten waarop deze ontheffing niet ziet, worden terstond weer vrijgelaten.

 • 7.

  Wij voegen aan ons besluit van 4 juli 2018 (kenmerk: 1053566/1097101) voorschrift 8 toe, luidend:

  • 8.

   De ontheffinghouder dient, onder vermelding van het besluitnummer, aan de toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord middels het digitale meldformulier melding te maken van het plaatsen en vangklaar maken van vangkooien. Hierbij dient tevens de locatie van de vangkooien te worden gemeld. Indien de vangkooien worden verwijderd dient dit eveneens te worden gemeld.

 • 8.

  Wij voegen aan ons besluit van 4 juli 2018 (kenmerk: 1053566/1097101) voorschrift 9 toe, luidend:

  • 9.

   Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland rapporteert jaarlijks in haar jaarverslag aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de, op basis van deze opdracht, uitgevoerde maatregelen. Het jaarverslag wordt op de website van de FBE Noord-Holland beschikbaar gesteld.

Voor het overige blijft het Wnb besluit met kenmerk 1053566/1097101 van 4 juli 2018, inclusief de daaraan verbonden overige voorschriften, ongewijzigd.

Geldigheid

Wij verlengen de geldigheidsduur van de opdracht met vijf jaar tot en met 1 februari 2028.

Haarlem, 28 juli 2022.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

directeur Beleid

dhr. H.J. Schartman

Naar boven