Intrekking omgevingsvergunning (reguliere procedure), Noorderstraat 394 te Sappemeer

Gedupeerde Staten van Groningen hebben op verzoek van de vergunninghouder de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geheel in te trekken. Het besluit is op de hieronder vermelde datum verzonden:

  • -

    Noorderstraat 394 te Sappemeer, het bouwen van een zonneweide, 26 juli 2022

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan Gedeputeerde Staten van Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuurs¬recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met VVL Bouw van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788000.

Naar boven