Provincie Gelderland - verleende Omgevingsvergunning – wijzigen normering DDx - Veerweg ongenummerd te Ingen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor : wijzigen normering DDx

Locatie : Veerweg ongenummerd te Ingen

Datum besluit : 19 januari 2022

Datum verzending : 19 januari 2022

Zaaknummer ODRN: W.Z21.108263.01

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen adviezen en/of zienswijzen ingebracht. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit niet gewijzigd.

Mogelijkheid van inzien

Het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer W.Z21.108263.01 een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de terinzagelegging is 24 januari 2022.

Tevens ligt de Watervergunning met kenmerk RWSZ2021-00013193 die betrekking heeft op deze omgevingsvergunning ter inzage.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

U kunt de rechtbank Gelderland laten weten dat u het niet eens bent met dit besluit. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als u:

belanghebbende bent;

niet-belanghebbende bent en eerder op het ontwerpbesluit hebt gereageerd met een zienswijze.

In beroep gaan kan binnen zes weken na de eerste dag van de terinzagelegging van het besluit. Het beroepschrift wordt ingediend bij de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

d. de gronden van het beroep.

Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechtervan de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Alleen wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Rechtbank. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Naar boven