Melding Besluit uniforme saneringen (BUS), Dijkstraat te Honselersdijk

Onderwerp

 

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 13 januari 2022 een melding voor het uitvoeren van een BUS sanering is ontvangen. De locatie betreft Dijkstraat, 2675 AV te Honselersdijk (zaaknummer 01020773).

Vijf weken na de datum van de melding mag de saneerder starten met de sanering, tenzij het bevoegd gezag binnen vijf weken na de datum van de melding schriftelijk mededeelt dat de melding niet in overeenstemming is met het BUS.

 

Inlichtingen

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding van een BUS-sanering ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Naar boven