Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Verleend aan: Fripel B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2020-FUMO-0041211.

Betreft: ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning van 1 september 2014 met kenmerk 2014-FUMO-0000063 om de voorschriften over energiebesparing te actualiseren.

Reden voor de wijziging zijn de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu.

Locatie: De Meerpaal 3, 9206 AJ Drachten, gemeente Smallingerland.

De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Tegen de beschikking kan van 25 januari t/m 7 maart 2022 beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpbeschikking.

 

De beschikking ligt ter inzage van 24 januari t/m 7 maart 2022 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente (vooraf contact opnemen).

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Beroepschriften kunt u sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan ook digitaal beroep worden ingesteld.

Naar boven