Gemeente Súdwest-Fryslân Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Ontvangen van: FrieslandCampina Nederland B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft verlenging van de beslistermijn: vastleggen van de brandcompartimentering.

Locatie: Spoardyk 21, 8711CK Workum, gemeente Súdwest-Fryslân.

Het besluit moet uiterlijk op 30 maart 2022 zijn genomen.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Naar boven