Vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming gedeeltelijk hebben ingetrokken en gewijzigd aan de Petroleumhavenweg 1 te Amsterdam

Kennisgeving

Definitief besluit

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming de vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming van 2 maart 2015, kenmerk 484910/486040 voor de HW08 van Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. aan de Petroleumhavenweg 1 te Amsterdam gedeeltelijk hebben ingetrokken en als volgt hebben gewijzigd:

 • 1.

  Ten behoeve van de externe saldering van stikstofruimte voor de volgende 14 projecten 1.704 draaiuren van de HW08, hetgeen gelijk staat aan 438.173 kg NOx en 24.342 kg NH3, in te trekken:

 • 1.

  Eurotank Biofuel heating: 2 draaiuren met een emissie van 257 kg NOx en 14 kg NH3;

 • 2.

  Eurotank Methanol en Jetfuelfabriek: 346 draaiuren met een emissie van 62.229 kg NOx en 3.457 kg NH3;

 • 3.

  HWC Amsterdam-Noord (Vattenfall): 118 draaiuren met een emissie van 21.086 kg NOx en 1,171 kg NH3;

 • 4.

  HWC Amsterdam Arena (Vattenfall): 120 draaiuren met een emissie van 21.600 kg NOx en 1.200 kg NH3;

 • 5.

  HWC Amsterdam zuidoost Boris Pasternakstraat (Vattenfall): 146 draaiuren met een emissie van 26.229 kg NOx en 1.457 kg NH3;

 • 6.

  HWC Lelystad (Vattenfall): 39 draaiuren met een emissie van 6.943 kg NOx en 386 kg NH3;

 • 7.

  HWC Schuytgraaf Arnhem (Vattenfall): 550 draaiuren met een emissie van 99.000 kg NOx en 5.500 kg NH3;

 • 8.

  Biomassacentrale Lelystad (Vattenfall): 810 draaiuren met een emissie van 145.800 kg NOx en 8.100 kg NH3;

 • 9.

  WKK Rode Kruislaan Diemen (Vattenfall): 19 draaiuren met een emissie van 3.343 kg NOx en 186 kg NH3;

 • 10.

  WKK Martin Luther Kinglaan Diemen (Vattenfall): 75 draaiuren met een emissie van 13.371 kg NOx en 743 kg NH3;

 • 11.

  WKK Park De Meer Amsterdam (Vattenfall): 78 draaiuren met een emissie van 13.886 kg NOx en 771 kg NH3;

 • 12.

  WKK Silodam Amsterdam (Vattenfall): 16 draaiuren met een emissie van 2.829 kg NOx en 157 kg NH3;

 • 13.

  WKK VARA Amsterdam (Vattenfall): 116 draaiuren met een emissie van 20.829 kg NOx en 1.157 kg NH3;

 • 14.

  HWC Olympisch stadion Amsterdam (Vattenfall): 5 draaiuren met een emissie van 771 kg NOx en 43 kg NH3;

 • 2.

  Ten behoeve van de door het Havenbedrijf aangekochte emissieruimte voor opname in de Doelbank energietransitie, circulaire economie en verduurzaming industrie voor duurzame projecten van de provincie Noord-Holland worden 1.429 draaiuren van de HW08 ingetrokken, hetgeen gelijk staat aan een emissie van 275.767 kg NOx en 14.348 kg NH3;

 • 3.

  Vast te stellen dat de realisatie en het gebruik van 13 onderdelen van het project Future Hemweg aan de Petroleumhavenweg 1 in Amsterdam zoals omschreven in de aanvraag, past binnen de na intrekking als bedoeld in besluitonderdeel 1 en 2 overgebleven stikstofruimte uit de Wnb-vergunning van 2 maart 2015 van de HW08, en te besluiten het emissieplafond van de vergunning van 2 maart 2015, kenmerk 484910/486040 te wijzigen naar maximaal 321.600 kg NOx/jr en maximaal 28.000 kg NH3/jr.

Inzage

Het definitief besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.328200) liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). Het definitief besluit en de bijlagen zijn via de externe bijlagen te raadplegen. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300.

Meer informatie Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

(OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.328200 te vermelden.

Beroep

Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

 • 1.

  uw naam, adres, postcode en woonplaats;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

 • 4.

  de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • 5.

  uw handtekening.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Naar boven