Subsidieregeling tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de artikelen 1.3 en 1.5 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

overwegende dat het wenselijk is de decentrale overheden binnen de werkregio Fluvius in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de Subsidieregeling tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 12 juli 2022

Kenmerk 5.5/2020001074

 

 

Uitgegeven: 14 juli 2022

 

 

 

Subsidieregeling tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 Drenthe

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

impulsregeling: Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027;

maatregelenpakket: pakket van kosteneffectieve maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van wateroverlast of ter beperking van de gevolgen van droogte of overstromingen, opgenomen in het besluit van de minister tot verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 11 van de impulsregeling;

minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

werkregio: werkregio als bedoeld in artikel 3 van de impulsregeling.

Artikel 2 Doel

 

Deze subsidieregeling heeft tot doel het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in de werkregio Fluvius als bedoeld in de impulsregeling.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 

Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken in de vorm van een geldbedrag voor versnelde uitvoering van in het maatregelenpakket opgenomen maatregelen of voorzieningen.

Artikel 4 Doelgroep

 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld, Steenwijkerland en het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf de dag na de datum van het besluit van de minister tot verlening van een specifieke uitkering ten behoeve van de werkregio Fluvius als bedoeld in artikel 11 van de impulsregeling.

Artikel 6 Aanvraag

 

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een door Gedeputeerde Staten ter beschikking gesteld formulier.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 

Een subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd indien de subsidieontvanger of de door de subsidieontvanger uit te voeren maatregelen of voorzieningen niet staan vermeld in het besluit van de minister tot verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 11 van de impulsregeling, tenzij het een andere maatregel betreft die een maatregel uit een maatregelenpakket vervangt als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de impulsregeling.

Artikel 8 Toetsingscriteria

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • a.

  staan de subsidieontvanger, de door de subsidieontvanger uit te voeren maatregel(en) en voorziening(en) en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeld in het besluit van de minister tot verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 11 van de impulsregeling; of

 • b.

  betreft het een andere maatregel die een maatregel uit een maatregelenpakket vervangt als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de impulsregeling.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

 

Artikel 5, onderdelen a en c, van de impulsregeling is van toepassing.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 

De subsidie bedraagt ten hoogste het in het besluit van de minister tot verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 11 van de impulsregeling vermelde bedrag.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 

Aan de subsidieontvanger worden in ieder geval de in artikel 13 van de impulsregeling en in het besluit van de minister tot verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 11 van de impulsregeling opgenomen verplichtingen opgelegd.

Artikel 12 Prestatieverantwoording

 

 • 1.

  Verantwoording over de besteding van de subsidie vindt plaats op de wijze die is bepaald in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.

 • 2.

  Een waterschap legt over de besteding van de subsidie verantwoording af met overeenkomstige toepassing van artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 13 Bevoorschotting en betaling

 

Gedeputeerde Staten verstrekken bij een besluit tot subsidieverlening een voorschot van 100% van het verleende bedrag.

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze subsidieregeling wordt geplaatst en vervalt op 31 december 2027.

Artikel 15 Overgangsrecht

 

Deze subsidieregeling blijft na 31 december 2027 van toepassing op subsidies die voor deze datum zijn aangevraagd.

Artikel 16 Citeertitel

 

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 Drenthe.

Naar boven