Subsidieregeling loket leefbaarheid Nationaal Programma Groningen - wijziging

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 5 juli 2022 nr. A.13, afdeling NPG, dossiernummer K40330 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat:

 • -

  Op 24 november 2020 de subsidieregeling loket leefbaarheid Nationaal Programma Groningen door Gedeputeerde Staten is vastgesteld;

 • -

  Nadien is gebleken dat de regeling een onvolkomenheid bevat, welke dient te worden gewijzigd.

Gelet op:

 • -

  Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Subsidieregeling loket leefbaarheid Nationaal Programma Groningen.

Besluiten:

 

Voor de Subsidieregeling loket leefbaarheid Nationaal Programma Groningen de volgende wijziging vast te stellen:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING

 • A.

  Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

  Er wordt een sub i toegevoegd, welke luidt als volgt: "vervangingskosten: kosten die worden gemaakt om tastbare bezittingen te vervangen".

 • B.

  Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

  Er wordt een sub i toegevoegd, welke luidt als volgt: "de subsidie wordt aangevraagd voor een periodiek terugkerende activiteit".

 • C.

  Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

  Er wordt een vijfde lid toegevoegd, welke luidt als volgt: "de hoogte van de subsidie voor vervangingskosten bedraagt maximaal 50% van het totaal van die kosten, met een maximum van € 10.000".

 • D.

  De toelichting bij de Subsidieregeling wordt als volgt gewijzigd:

  Er wordt een onder 'artikel 1' toelichting bij 'sub c' toegevoegd, welke luidt als volgt: een bestaande periodiek terugkerende activiteit kan maximaal één keer per vijf jaar voor een bijdrage uit de Subsidieregeling in aanmerking komen.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Groningen, 5 juli 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Naar boven