Gemeente Waadhoeke Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

 

Ontvangen: een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: bekendmaking ontheffing Wet natuurbescherming prepareren van een otter ten behoeve van educatie en onderwijs.

Locatie: 8912 AN, 8938 AG Leeuwarden

Gedeputeerde Staten hebben een ontheffing verleend onder zaaknummer 237855. De ontheffing is geldig vanaf de verzenddatum van dit besluit voor onbepaalde tijd.

 

Tegen deze ontheffing kan een belanghebbende tot en met 6 weken na publicatie (tot en met 4 maart 2022) bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontheffing ligt ter inzage t/m 6 weken na publicatie in het:

 

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het zaaknummer vermelden in uw correspondentie).

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

 

Bezwaarschriften moeten gestuurd worden aan:

 

 

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Naar boven