Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

 

Ontvangen: een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: bekendmaking ontheffing Wet natuurbescherming; sloop woonboerderij Langelille (laatvlieger).

 

Locatie: 8484 KJ, Langelille

 

Gedeputeerde Staten hebben een ontheffing verleend onder zaaknummer 235040. De ontheffing is geldig tot en met november 2023.

Tegen deze ontheffing kan een belanghebbende tot en met 6 weken na publicatie (tot en met 4 maart 2022) bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

De ontheffing ligt ter inzage t/m 6 weken na publicatie in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het zaaknummer vermelden in uw correspondentie).

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

 

Bezwaarschriften moeten gestuurd worden aan:

 

 

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Naar boven