Wet natuurbescherming Ontwerp besluit betreft het laag vliegen met een helikopter ten behoeve van geofysisch grondonderzoek boven de Natura 2000-gebieden ‘Botshol’, ‘Kennemerland-Zuid’, ‘Naardermeer’ en ‘Oostelijke Vechtplassen’

KENNISGEVING

WET NATUURBESCHERMING

Ontwerpbesluit

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te verlenen te verlenen aan Waternet voor het laag vliegen met een helikopter ten behoeve van geofysisch grondonderzoek boven de Natura 2000-gebieden ‘Botshol’, ‘Kennemerland-Zuid’, ‘Naardermeer’ en ‘Oostelijke Vechtplassen’.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.363482) liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). Het ontwerpbesluit en de bijlagen zijn via de externe bijlagen te raadplegen. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300 of mailen naar postbus@odnhn.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.363482 te vermelden.

 

Naar boven