Regeling van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 juni 2022 tot wijziging van de Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant in verband met de verlenging van de openstelling en een gemeentelijke herinding (Eerste wijziging Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant te wijzigen in verband met de verlenging van de openstelling en een gemeentelijke herindeling;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant

 

De Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

In artikel 2 wordt na “gemeente” ingevoegd “of een waterschap”.

 

B.

 

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

    In onderdeel a wordt “kosten” vervangen door “uitvoeringskosten”.

  • 2.

    Onder verlettering van de onderdelen b tot en met g tot c tot en met h, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

    b. voorbereidingskosten gemaakt voor 1 september 2021;

 

C.

 

In artikel 8, onder a, wordt “31 augustus” vervangen door “23 december”.

 

D.

 

In Bijlage 1 wordt bij de werkregio Land van Cuijk “Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert, Sint-Anthonis, waterschap Aa en Maas” vervangen door “Gemeente Land van Cuijk (voormalige gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en Sint-Anthonis) en het waterschap Aa en Maas”.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 27 juni 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Eerste wijziging Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant

 

Artikelsgewijs

 

Artikel I (Wijziging Bijdrageregeling klimaatadaptatie Noord-Brabant

 

Onder B (artikel 7)

In artikel 7 is verduidelijkt dat alleen de kosten gemaakt ter uitvoering van een project niet voor een bijdrage in aanmerking komen als deze al zijn gemaakt vóórdat een aanvraag is ingediend. Voorbereidingskosten komen echter (onder de voorwaarden van artikel 1.6, eerste lid, onder b) wél voor een bijdrage in aanmerking, mits deze zijn gemaakt na 1 september 2021.

 

Onder D (Bijlage 1)

Op grond van artikel 5, onder b, is vereist dat een project een ‘bovenlokaal’ effect heeft. Dit is steeds zo uitgelegd dat projecten een ‘gemeente-overstijgend karakter’ moeten hebben. Met de vorming van de gemeente Land van Cuijk, betekent dit voor de werkregio Land van Cuijk dat het vereiste ‘bovenlokale’ effect van een project voldoende tot uitdrukking komt wanneer het effect van het project de grenzen overstijgt van een of meer voormalige gemeentes waaruit het Land van Cuijk gevormd is.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven