Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond versterking kennis- en innovatienetwerken

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 18 januari 2022, kenmerk 107652, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 16 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor versterking van kennis- en innovatienetwerken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidies in het kader van hoofdstuk 16 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor versterking van kennis- en innovatienetwerken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 16.5, eerste lid, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

 

Artikel I  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 16.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 1 februari 2022 tot en met 1 juli 2022.

 

Artikel II  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 16.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 400.000,-.

 

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 18 januari 2022,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Naar boven