Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Molenwijk 1t/m 4 in Aalden

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

Sloop van 4 oude woningen en vervangende nieuwbouw, Molenwijk 1t/m 4 in Aalden.

U kunt het besluit en bijbehorende stukken gedurende zes weken vanaf publicatiedatum digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Belanghebbenden kunnen tot en met zes weken vanaf publicatiedatum op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

 

Naar boven