Ontwerpregeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe;

overwegende dat bruggen en sluizen in beheer bij de provincie Drenthe, naast de maanden november, december, januari, februari en maart, tevens in de maanden april en oktober alleen op afspraak worden bediend;

BESLUITEN:

de ontwerpregeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe vast te stellen.

Eenieder kan tot en met 9 maart 2022 ten aanzien van de ontwerpregeling schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Schriftelijk: Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen;

Mondeling: Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken bij de Provincie Drenthe via telefoonnummer (0592) 36 55 55.

De ontwerpregeling ligt ter inzage van 26 januari 2022 tot en met 9 maart 2022 bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen, op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en kunt u bekijken op de website van de provincie Drenthe.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de provincie Drenthe of u kunt contact opnemen met de provincie Drenthe via telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 18 januari 2022

Kenmerk 4.2/2022000047

 

Uitgegeven: 20 januari 2022

 

Ontwerpregeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

 

Artikel 1 Bedieningstijden recreatievaart

In Drenthe gelden voor de beweegbare bruggen en sluizen behorende bij de vaarwegen, opgenomen in de lijsten A en B in Bijlage II van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, de volgende bedieningstijden voor de recreatievaart:

Maand

Dag

Tijd

Mei en september

maandag tot en met zaterdag

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

Bedienposten bereikbaar, tijdens kantoortijden, via de vaarwegtelefoon 0592 - 365775.

Juni, juli en augustus

maandag tot en met zondag

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

Bedienposten bereikbaar, tijdens kantoortijden, via de vaarwegtelefoon 0592 - 365775.

Oktober en april

maandag tot en met vrijdag

Alleen op afspraak,

mits 1 x 24 uur van tevoren aangemeld.

Hoofdpost Sluis Peelo,

telefoonnummer 0592 - 340560.

Hoofdpost Nieuwe Brugsluis telefoonnummer 0528 - 265560.

Vaarwegtelefoon 0592 - 365775.

November, december, januari, februari en maart

maandag tot en met vrijdag

Alleen op afspraak,

mits 3 x 24 uur van tevoren aangemeld.

Hoofdpost Sluis Peelo,

telefoonnummer 0592 - 340560.

Hoofdpost Nieuwe Brugsluis telefoonnummer 0528 - 265560.

Vaarwegtelefoon 0592 - 365775.

1e Kerstdag, 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag

Geen bediening

 

Artikel 2 Bedieningstijden bedroepsvaart

In Drenthe gelden voor de beweegbare bruggen en sluizen behorende bij de vaarwegen, opgenomen in de lijsten A en B in Bijlage II van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, de volgende bedieningstijden voor de beroepsvaart:

Januari tot en met december

maandag tot en met zaterdag

07.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 18.00 uur

Buiten de reguliere bedieningstijden vastgesteld in artikel 1 ‘Bedieningstijden recreatievaart’ alleen op afspraak, mits 1 x 24 uur van tevoren aangemeld.

Hoofdpost Sluis Peelo,

telefoonnummer 0592 - 340560.

Hoofdpost Nieuwe Brugsluis telefoonnummer 0528 265560.

Vaarwegtelefoon 0592-365775.

Tussen kerst en nieuwjaarsdag

maandag tot en met zaterdag

Alleen op afspraak, mits 1 x 24 uur vóór eerste kerstdag aangemeld.

Bedienposten bereikbaar, tijdens kantoortijden, via de vaarwegtelefoon 0592-365775

1e Kerstdag, 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag

Geen bediening

 

Artikel 3 Bedieningstijden Kaapbruggen, Eshuisbrug, Galgenkampsbrug, gemeente Meppel

Contact: Centrale bedieningspost, marifoonkanaal 22, telefoonnummer: 088-7974336.

In afwijking van het gestelde in artikel 1 en 2 gelden voor de Eshuisbrug, de Galgenkampsbrug en de Kaapbruggen, allen gelegen in de gemeente Meppel, de volgende bedieningstijden:

1 januari tot en met 31 december

maandag tot en met zaterdag

06.00 uur - 22.00 uur

zondag,

2e Paasdag, 2e Pinksterdag

10.00 uur - 18.00 uur

24 december en 31 december

06.00 uur - 18.00 uur

1e Kerstdag, 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag

geen bediening

 

Artikel 4 Bedieningstijden bruggen en sluizen, gemeente Assen

In afwijking van het gestelde in de artikelen 1 en 2, gelden voor de bruggen en sluizen gelegen in de gemeente Assen de volgende bedieningstijden:

Maand

Dag

Tijd (uitgezonderd 'Het Kanaal')

April (Tweede Paasdag geen bediening)

Mei en september

maandag tot en met vrijdag

maandag tot en met zaterdag

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

Juni, juli en augustus

maandag tot en met zondag

09.00 uur - 12.00 uur

13.00 uur - 17.00 uur

 

In verband met de doorvaartijd van de route door ‘Het Kanaal’ en omdat de Blauwe Klap niet tijdens de spits wordt bediend, gelden in afwijking van bovenstaande voor ‘Het Kanaal’ aangepaste bedieningstijden:

  • a)

    Na 16.00 uur kunnen boten komende uit de richting Groningen niet meer ‘Het Kanaal’ invaren via de Blauwe Klap.

  • b)

    Na 15.00 uur kunnen boten komende vanuit richting Meppel niet meer ‘Het Kanaal’ invaren via de Willem III.

Artikel 5 Slotbepalingen

De regeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 21 mei 2019, kenmerk 4.1/2019001300, Provinciaal Blad 3827 van 23 mei 2019, gewijzigd bij hun besluit van 28 april 2020, kenmerk 4.4/2020000969, Provinciaal Blad 2020, 2649 van 30 april 2020, wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan in het Provinciaal Blad.

 

 

Naar boven