Beschikking Wet natuurbescherming, Langerakkerweg te Schoonhoven

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de geldigheidstermijn van de op 22 mei 2017, kenmerk ODH-2017-00038155, verleende ontheffing te verlengen tot 31 december 2024 i.v.m. het niet behalen van de werkplanning. De aanvraag betreft het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de watervleermuis en de rugstreeppad. De locatie betreft Langerakkerweg te Schoonhoven.

Bezwaar

De beschikking is op 21 juni 2022 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 2 augustus 2022 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 01008666. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven