Beschikking Wet natuurbescherming, Windpark Groote Haar gelegen ter hoogte van Hoogbloklandseweg 24 te Gorinchem

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om in te stemmen met het verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van de op 5 juni 2019, kenmerk ODH-2019-00036795, verleende ontheffing voor het opzettelijk doden of verwonden van de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse vleermuis i.v.m. de exploitatie van twee windturbines in Windpark Groote Haar gelegen ter hoogte van Hoogbloklandseweg 24 te Gorinchem.

Bezwaar

De beschikking is op 21 juni 2022 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 2 augustus 2022 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 01009186. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven