Aanvraag omgevingsvergunning voor OLO 6952455- Gemeente Oosterhout - wijziging van de milieustraat - Kanaalstraat 1, 4905BH Oosterhout

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aanvraag reguliere procedure Wabo voor Gemeente Oosterhout, Kanaalstraat 1, 4905BH Oosterhout.

23 juni 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij van Gemeente Oosterhout een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het wijzigen van de milieustraat, elegen aan de Kanaalstraat 1 te Oosterhout.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-026354 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven