Beschikking Wet natuurbescherming, Tesselschadelaan, Melis Stokelaan, Roemer Visscherstraat, Aagje Dekenlaan, Anslostraat en Jan Luykenlaan te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een ontheffing te verlenen voor het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de spreeuw en de gierzwaluw en het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Dit t.b.v. het uitvoeren van renovatie- en isolatiewerkzaamheden. De locatie betreft Tesselschadelaan, Melis Stokelaan, Roemer Visscherstraat, Aagje Dekenlaan, Anslostraat en Jan Luykenlaan te Den Haag.

Bezwaar

De beschikking is op 14 januari 2022 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 25 februari 2022 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00616649. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven