Rectificatie Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor Attero B.V.

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 11 januari 2022 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het verplaatsen van de faciliteiten ten behoeve van de bestrijding van ongedierte in kunststof balen.

 

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 12 januari 2022 tot en met 22 februari 2022 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

 

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 12 januari 2022:

bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);

- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.

Naar boven