Beschikking Waterwet, 's-Gravendijkwal 230 te Rotterdam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de op 24 december 2009, kenmerk PZH-2009-145687634, verleende vergunning te wijzigen i.v.m. het onttrekken van meer grondwater dan vergund (t.b.v. grootschalig onderhoud aan het systeem) en dit niet te retourneren in de bodem. De locatie betreft 's-Gravendijkwal 230, 3015 GE te Rotterdam.

Bezwaar

De beschikking is op 13 januari 2022 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 24 februari 2022 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 01007072. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven