Aanvraag Waterwet, Binckhorstlaan 135 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 11 januari 2022 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het realiseren van een open bodemenergiesysteem voor een nieuw woningbouwcomplex. De locatie betreft Binckhorstlaan 135, 2516 BA te Den Haag (zaaknummer 01020517).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.

Naar boven