Wijziging Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

overwegende dat het wenselijk is de wettelijke termijn voor het indienen van een subsidieaanvraag te verlengen;

 

 

BESLUITEN:

 

de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 als volgt te wijzigen.

 

 

In artikel 5 van de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 wordt ‘30 juni 2022’ vervangen door ’30 september 2022’.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 24 mei 2022

Kenmerk 4.1/2022000797

 

 

 

Uitgegeven: 27 mei 2022

Naar boven