Bodemsanering; locatie Het Vledder 16 te Meppel , bepaling ernst en spoed en instemming met deelsaneringsplan

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 23 mei 2022 een definitieve beschikking hebben opgesteld voor locatie Het Vledder 16 te Meppel, gemeente Meppel, waarin is vastgesteld dat uit onderzoek blijkt dat spoedige sanering van de aanwezige ernstige bodemverontreiniging niet noodzakelijk is. Ook stemmen zij in met het deelsaneringsplan.

Van 24 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 liggen het besluit en het hieraan ten grondslag liggende

deelsaneringsplan ter inzage bij:

de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (Afdeling Beleid en Advies), telefoonnummer 14 0522

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Via onze website kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.

Naar boven