Melding Bus-sanering; locatie Madijk 2 Eelderwolde

De heer E. Triemstra en mevrouw M. de Lange hebben, ingevolge artikel 28, juncto artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming een melding Besluit uniforme saneringen (Bus) ingediend bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, voor de locatieMadijk 2 te Eelderwolde.

De melding is ontvangen op 6 mei 2022 en betreft een verontreiniging met zink, kopen en PAK. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij binnen vijf weken een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft ontvangen, waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het voornoemde besluit. Deze mededelingsbrief is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw M. Tamminga, telefoonnummer (0592) 75 4424.

Naar boven