Bodemsanering; evaluatie van de BUS-sanering op de locatie Gramsbergerstraat ong. Coevorden

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 29 maart 2022 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Rottinghuis Aannemingsbedrijf bv van de sanering categorie immobiel op locatie Gramsbergerstraat ong. (vh. 75-77) teCoevorden, gemeente Coevorden.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Via onze website kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.

Het evaluatieverslag ligt van 24 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 ter inzage bij:

- de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

- de gemeente Coevorden, Kasteel 1 te Coevorden, telefoonnummer 14 0524;

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 75 4568.

Naar boven