Wijziging Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven te wijzigen;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven als volgt te wijzigen.

 

 

Artikel I

 

 • A.

   

 •  

In artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

 • -

  evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, inclusief herdenkingen, waarbij een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in dan wel op een (eventueel beperkt) openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt;

 •  

 • B.

   

 •  

Artikel 7 komt te luiden:

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

 

 • 1.

  In aanvulling op artikel 2.7 van de Asv weigeren Gedeputeerde Staten een subsidie als:

  • a.

   de aanvrager eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling;

  • b.

   de aanvrager niet lokaal actief is op sociaal-maatschappelijk terrein binnen de provincie Drenthe;

  • c.

   het bewonersinitiatief reeds in uitvoering is voordat de aanvraag is ingediend;

  • d.

   het bewonersinitiatief een evenement is;

  • e.

   de te verstrekken subsidie minder zou bedragen dan € 5.000,--.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 2.7 van de Asv weigeren Gedeputeerde Staten een subsidie voorzover de aanvrager voor dezelfde activiteit subsidie heeft ontvangen.

 

 • C.

   

 •  

Artikel 9 komt te luiden:

 

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 

 • 1.

  Projectkosten komen in aanmerking voor subsidie voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie.

 • 2.

  Kosten voor het inhuren van professionals komen voor subsidie in aanmerking tot een maximumuurtarief van:

  • a.

   middelbaar beroepsonderwijs: € 40,-- per uur

  • b.

   hoger beroepsonderwijs: € 80,-- per uur

  • c.

   wetenschappelijk beroepsonderwijs: € 120,-- per uur

 • 3.

  Kosten voor vrijwilligers komen voor subsidie in aanmerking tot een maximumuurtarief van € 4,50 per uur, tot een maximum van € 125,-- per maand en tot een maximum van € 1.500,-- per jaar.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking op 24 mei 2022.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 17 mei 2022

Kenmerk 4.4/2022000758

 

 

 

Uitgegeven: 23 mei 2022

Naar boven