Beschikking omgevingsvergunning voor OLO 6542617 - Gebr. Timmermans B.V., - Boekerman 4, 4751XK Oud Gastel

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking reguliere procedure Wabo voor Gebr. Timmermans BV. De aanvraag betreft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het flexibel benutten van de vergunde opslagcapaciteiten van geaccepteerde afvalstoffen voor de inrichting gelegen aan de Boekerman 4 te Oud Gastel.

13 januari 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge deWet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Gebr. Timmermans BV. De aanvraag betreft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het flexibel benutten van de vergunde opslagcapaciteiten van geaccepteerde afvalstoffen voor de inrichting gelegen aan de Boekerman 4 te Oud Gastel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunningvoor de aanvraag verlenen. De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 ter inzage bij de gemeente Halderberge. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website 'www.overheid.nl' of van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) -206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften,Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

De beschikking treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Daarom is het mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Indien binnen de bezwaartermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek door de rechtbank is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-053347 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

 

 

Naar boven