Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023 - Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 10 mei 2022, nr. A.16, team BELLEEF, dossiernummer SRT 26684 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat:

 • -

  Bij besluit van 10 maart 2020 de Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023 is vastgesteld;

 • -

  dat voor de activiteiten genoemd in artikel 5 van de de Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023 budget beschikbaar is gesteld.

Gelet op:

 • -

  artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Artikel 13 van de Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023.

Besluiten:

 

Voor de Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen voor de periode van 10 mei 2022 tot 1 juli 2022 vast te stellen hetgeen volgt:

ARTIKEL I Indieningstermijn

Aanvragen voor de zevende tender Zorg & Voorzieningen 2020-2023 kunnen worden ingediend vóór 1 juli 2022.

ARTIKEL II Subsidieplafonds

 • a.

  het subsidieplafond voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5 onder a van de subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023 vast te stellen op een bedrag van € 257.245,-.

 • b.

  het subsidieplafond voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5 onder b van de subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023 vast te stellen op een bedrag van € 1.427.450,-.

 • c.

  het subsidieplafond voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5 onder c van de subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023 vast te stellen op een bedrag van € 250.237,-.

ARTIKEL III Verdeelsystematiek

 • a.

  de subsidieplafonds gelden voor de in deze periode ingediende volledige aanvragen;

 • b.

  de subsidieplafonds worden verdeeld op de wijze zoals bepaald in artikel 9 van de Subsidieregeling Zorg & Voorzieningen 2020-2023.

ARTIKEL IV  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Groningen, 10 mei 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Naar boven