Besluit verlengen eerste beheerplanperiode Natura 2000-beheerplannen Zuidlaardermeergebied en Lieftinghsbroek

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 10 mei 2022, nr. A.12, team BELNAT, dossiernummer K 7586 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen van 10 mei 2022 met kenmerk 2022-045499 tot bekendmaking van hun besluit omtrent verlenging van de eerste beheerplanperiode van de Natura 2000-beheerplannen van het Zuidlaardermeergebied en Lieftinghsbroek

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat:

 

 • De Natura 2000-beheerplannen als volgt door gedeputeerde Staten van Groningen zijn vastgesteld:

  • o

   Zuidlaardermeergebied op 11 juli 2017

  • o

   Liefstinghsbroek op 3 april 2017

 • Een beheerplan wordt vastgesteld voor een tijdvak van ten hoogste zes jaar;

 • De betreffende beheerplannen tussen 1 april en 10 juli 2023 zullen verlopen;

 • Op basis van artikel 2.3, vierde lid, van de Wet natuurbescherming het college van Gedeputeerde Staten de bevoegdheid heeft om na verloop van het tijdvak éénmalig het beheerplan voor maximaal zes jaar te verlengen;

 • De doelen in de voorgenoemde Natura 2000-beheerplannen nog steeds actueel zijn;

 • Er diverse ontwikkelingen gaande zijn, waaronder de gebiedsgerichte aanpak stikstof, natuurdoelanalyses en het Programma Natuur, waarvan het nog duidelijk moet worden wat hiervan opgenomen moet gaan worden in het Natura 2000-beheerplan;

 • Om de eerste beheerplanperiode goed te kunnen evalueren de resultaten van de gebiedscommissie Lieftinghsbroek moeten worden meegenomen.

 • Er voldoende tijd nodig is om het concept voor het nieuwe beheerplan voor te leggen aan betrokken partijen en de omgeving;

 • De invoering van de Omgevingswet een nieuw format voor het beheerplan vereist en er voldoende tijd moet zijn om de nieuwe beheerplannen hier technische en inhoudelijk op aan te passen;

 • Het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, op grond van de evaluatie van het beheerplan, op 08 februari 2022 heeft ingestemd met het verlengen van het beheerplan van Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer;

Gelet op artikel 2.3 lid 4 van de Wet natuurbescherming;

 

Besluiten;

Artikel I  

Tot verlenging van het tijdvak van de beheerplannen van de volgende Natura 2000-gebieden:

 • a.

  Zuidlaardermeergebied

 • b.

  Lieftinghsbroek

met zes jaar, gerekend vanaf de oorspronkelijke einddatum, dan wel – in geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de bekendmaking van dit besluit.

Artikel III  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlengen eerste beheerplanperiode Natura 2000-beheerplannen Zuidlaardermeergebied en Lieftinghsbroek.

Groningen, 10 mei 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

 

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naar boven