Eerste wijziging Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant te wijzigen teneinde enkele technische aanpassingen door te voeren;

 

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant

De Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het eerste lid, onderdeel g, komt te luiden:

  • g.

   legt voor het Rijksdeel van de bijdrage verantwoording af conform de vereisten van de Regeling informatieverstrekking sisa.

 • 2.

  Het tweede lid komt te luiden:

  • 2.

   Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

B.

 

In artikel 11, onderdeel b, wordt “artikel 9” vervangen door “artikel 10”.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 10 mei 2022,

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven