Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Schieweg 60 te Delft

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de omgevingsvergunning c.a. van 18 juli 2005, kenmerk DGWM/2005/10136, in te trekken wegens beëindiging van de activiteiten op de locatie Schieweg 60, 2627 AN te Delft.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 15 januari 2022 ter inzage. Een ieder kan tot en met 28 februari 2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 00616648. Bij een spoedeisend belang kan een ieder tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Delft.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven