Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen - Subsidieplafond 2022

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 10 mei 2022, nr. A.18, team BELCULT, dossiernummer K26808 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

 

Overwegende dat;

 • -

  bij besluit van 10 mei 2022 de subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen hebben vastgesteld;

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Uitvoeringsplan cultuur 2021-2024 en het Uitvoeringsprogramma cultuur 2021-2024.

Besluiten:

Voor de subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen vast te stellen hetgeen volgt:

ARTIKEL I  

 • a.

  Het subsidieplafond voor de subsidieregeling " Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen " voor 2022 vast te stellen op € 130.000,- en voor 2023 en 2024 vast te stellen op jaarlijks € 65.000, -.

 • b.

  Verdeling van het in onderdeel 1 genoemde bedrag vindt plaats op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met inachtneming van artikel 13.2 van de Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen, waarbij de dag waarop een aanvraag die onvolledig was, is gecompleteerd, geldt als datum van ontvangst. Voor zover door verlening van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

ARTIKEL II  

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Groningen, 10 mei 2022,

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas,

voorzitter.

J. Schrikkema,

secretaris.

Naar boven