Ontwerpbeschikking Wet bodembescherming, Leidsekade 6-10 te Leidschendam

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om in te stemmen met het saneringsplan voor de locatie Leidsekade 6-10, 2266 BG te Leidschendam.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 15 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01014562, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Provincie Zuid-Holland.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven