Beschikking Wet bodembescherming, Oude Leedeweg 5 te Pijnacker

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om in te stemmen met het saneringsplan voor de locatie Oude Leedeweg 5, 2641 NL te Pijnacker.

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn er wijzigingen aangebracht.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 15 januari 2022 ter inzage. Een belanghebbende kan tot en met 28 februari 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01011603. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om een voorlopige voorziening digitaal in de dienen via het loket (https://digitaalloket.raadvanstate.nl).

Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp / Afdeling Frontoffice Publiekszaken / Inzage.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven